Obzrime sa za tohtoročnými Večermi milosrdenstva

Šestnásty ročník celoslovenskej kampane Sviečka za nenarodené deti duchovne vrcholil v prvej polovici novembra. Fórum života v spolupráci s miestnymi farnosťami, kapelami F6 a Lámačské chvály, a s podporou Rady KBS pre rodinu pripravilo šesť Večerov milosrdenstva, ktoré sa už stali peknou tradíciou celoslovenskej kampane, ktorej cieľom je upriamiť pozornosť na problematiku ochrany života, zastať sa práva na život tých najbezbrannejších, spomenúť si na zomrelé nenarodené deti, ich rodiny a apelovať na zmenu zmýšľania tých, ktorí ľudský život nepovažujú za hodný ochrany od počatia. Na chválových Večeroch milosrdenstva sa tento rok stretlo spolu viac ako 1000 ľudí, aby ďakovali Bohu za dar života a modlili sa za úctu ku každému človeku a jeho dôstojnosti od počatia. Obzrime sa pár vetami a fotkami za jednotlivými podujatiami.

Prvý z Večerov milosrdenstva sa uskutočnil 5. novembra v jezuitskom kostole v Trnave, kde približne 330 ľudí chválilo Pána za dar života a prosilo o požehnanie. Večer uvádzal Marek Novotný. Kapela F6 v spojení s Braňom Letkom viedla chvály a jej členovia svedčili o záchrane ešte nenarodeného dieťaťa u jedného z ich členov. Odznel príhovor Ota Grófa z tt.chvál na tému Žiť život teraz. Kňaz Mário Bosý predniesol modlitbu vďaky za dar života, prosby za uzdravenie žien po spontánnom potrate, prosby za odpustenie hriechov proti životu a zveril našu krajinu v oblasti ochrany života a rodiny Panne Márii. Následne prešiel s Oltárnou Sviatosťou stredom chrámu a požehnával prítomných, aby mali silu spolupracovať každý vo svojej životnej situácii na tvorení kultúry života. Pri záverečnej piesni „Nech Ťa žehná Pán“ si všetci zažali sviečky za nenarodené deti. Počas celého podujatia bol k dispozícii na rozhovor a svätú spoveď páter Jozef Amrich, SJ.

Prešove sa Večer milosrdenstva 9. novembra začal svätou omšou za účasti mladých a v sprievode kapely F6. Miestny kňaz o. Michal v homílii poukázal na hodnotu života a vyjadril ľútosť nad tými, ktorí nemali možnosť zakúsiť Božie sprevádzanie počas života na zemi, teda nad deťmi, ktoré z rôznych príčin neuzreli svetlo sveta. Po záverečnom požehnaní kapela F6 začala chvály, ktoré v sebe niesli veľké požehnanie. Ako zdôraznil líder kapely, Boh funguje a nič preňho nie je nemožné. Stačí chcieť, otvoriť svoje srdce a aj vďaka jeho požehnaniu darovať život a povzbudzovať k novému životu. Po skončení chvál sa prítomným prihovorila členka predsedníctva Fóra života Anna Verešová . Boh sa hlboko počas celého večera dotýkal mladých, čo naznačovalo aj ich vzájomné zdieľanie po programe. Vďaka patrí aj spoločenstvu MaranaTha za prijatie a spoluprácu na podujatí.

V sobotu 11. novembra sa konal Večer milosrdenstva v Leviciach. Svätú omšu celebroval generálny vikár Banskobystrickej diecézy Mons. Branislav Koppal. Vyzdvihol úlohu Božieho milosrdenstva v živote každého človeka. Po svätej omši sa konala moderovaná adorácia, ktorú viedol kňaz levického dekanátu otec Jozef Poliak. Počas adorácie prítomní prosili o odpustenie všetkých hriechov proti životu, ďakovali za dar život a za požehnanie pre všetkých, ktorí sa rozhodli slúžiť v oblasti pro-life.

Žiline sa konal Večer milosrdenstva takisto v sobotu 10. novembra. Svätú omšu celebroval správca tamojšej farnosti otec Vladimír Kutiš. V homílii sa zameral na dôležitosť žiť život v službe a vo vzťahoch, zaujímať sa jeden o druhého aj formou dobrovoľníctva. „Darovať peniaze na ušľachtilé diela je dobrá vec, ale to nestačí, ešte dôležitejšie je nájsť si čas jeden pred druhého. Hlavne pre toho, kto našu pomoc potrebuje. Aj toto je prvok milosrdenstva,“ uzavrel o. Vladimír.

Celebrantom svätej omše na Večeri milosrdenstva v Partizánskom v nedeľu 11. novembra bol o. Andrej Karcagi, farár z Veľkých Uheriec. V homílii všetkých pozval k tomu, aby boli autentickí  kresťania verní svojmu povolaniu, lebo úcta k životu nie je privilégiom zopár aktivistov, ale je poslaním každého kresťana. Po omši Večer milosrdenstva pokračoval moderovanou adoráciou, počas ktorej v rukách ľudí horeli sviečky za nenarodené deti.

Posledný zo série Večerov milosrdenstva sa 11. novembra v Katedrále Narodenia presvätej Bohorodičky v Košiciach začal slávením liturgie sv. Jána Zlatoústeho, ktorá bola poďakovaním Bohu za dar života a zároveň prosbou o odpustenie a Božie milosrdenstvo pre všetkých, ktorí sú akýmkoľvek spôsobom zaangažovaní v bolestnej problematike potratov. Hlavný sláviaci otec Martin Mráz, sekretár košického eparchu, vychádzal z nedeľného evanjelia o milosrdnom Samaritánovi a zdôraznil, že Boh vstupuje do sveta, aby sa sklonil k človekovi a priniesol olej milosrdenstva všetkým trpiacim. Vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup a predseda Rady pre rodinu KBS, viedol po svätej liturgii modlitbu Akatistu požehnania rodín, po ktorej zdôraznil, že “je potrebná  sviečka za nenarodené deti, lebo prináša nám možnosť vo svetle zapálenej sviece vnímať fakt, ktorý prežívajú mnohé mamy, ktoré boli oklamané, či donútené k čomusi, nad čím sa „nemali čas“ ani zamyslieť, keď im bez dôkladného a zodpovedného vysvetlenia „podstrčili“ formulár s tým, kde to majú podpísať. Dnes teda prosíme za rodičov i nenarodené deti bez toho, aby sme súdili a komusi niečo vyčítali, ale s tým, aby sme senzibilizovali svedomie tých, ktorí tak ľahkovážne pristupujú k životu, ktorý nie je ich vlastníctvom, ale Božím darom.” Na záver odznel príhovor Márie Kucharčík za Fórum života a slová vďaky všetkým, ktorí aj tento rok podporili akýmkoľvek spôsobom kampaň Sviečka za nenarodené deti.