História

Banner Sviečka za nenarodené deti

Sviečka za nenarodené deti je každoročným projektom Fóra života. Cieľom je senzibilizovať ľudí, aby si v období okolo 2. novembra okrem svojich blízkych zosnulých spomínali aj na nenarodené deti, ktoré zomreli pri umelom alebo spontánnom potrate. Kampaň má tri rozmery – duchovný, vzdelávací a praktický. Duchovnú dimenziu predstavuje modlitba za Božie milosrdenstvo pre nenarodené deti, za tých, čo zvažujú, či si ponechajú svoje ešte nenarodené dieťa, aj za tých, ktorí sa podieľajú na vykonávaní potratov. Vzdelávacia časť je zameraná na osvetu v súvislosti s ochranou života od počatia a praktická sa nesie v znamení finančnej podpory pre projekty a aktivity Fóra života vo forme verejnej zbierky prostredníctvom kúpy symbolickej sviečky, alebo priamym príspevkom do neinvestičného fondu Fórum života na účet 5033357295/0900.

Sviečka za nenarodené deti 2014

Sviečka za nenarodené deti sa v roku 2014 uskutočnila po jedenásty krát. Kampaň prebieha počas októbra s vyvrcholením 2. novembra a každoročne si ňou uctievame pamiatku nenarodených detí, ktoré zomreli pri potrate. Vonkajším symbolom spomienky sú horiaca svieca a modlitba za úctu k životu. Kampaň je spojená s predajom symbolických sviečok v rámci verejnej zbierky organizovanej Fórom života n.f., ktorá počas nasledujúceho roka umožňuje financovať dôležité aktivity zamerané na ochranu života, rodiny a ľudskej dôstojnosti.

Informácie o výnosoch zo Sviečky za nenarodené deti 2014 nájdete TU.

Sviečka za nenarodené deti 2013

V roku 2013 sme pripravili nový vizuál projektu, ktorý bol súčasťou propagačných materiálov distribuovaných po celom Slovensku. Bledomodré nálepky na sviečkach znázorňovali nové oficiálne logo Fóra života – obrysy dospelej a detskej tváre, ktoré znázorňujú intimitu medzi rodičom a dieťaťom.  Tento rok sa do projektu zapojilo vyše 534 miest vo všetkých regiónoch krajiny, čo je približne rovnaký počet ako minulý rok, a na jeho realizácii spolupracovalo zhruba 1 000 dobrovoľníkov. Podarilo sa distribuovať vyše 90 000 malých plastových sviečok a približne 2 600 sklenených sviečok, čo je spolu viac než v predchádzajúcom roku (91 773 sviečok). Pomerne veľký záujem ľudia tento rok prejavili o novinku – trvácnejšie sklenené sviečky s logom Fóra života a textom „Chýbaš mi každý deň“ – a ktoré plánujeme ponúkať aj v ďalších ročníkoch Sviečky za nenarodené deti.

Verejná zbierka v rámci Sviečky za nenarodené deti sa konala v dňoch 21. 9. – 31. 12. 2013. Spolu sa vyzbieralo 76 661,24 €. Náklady spojené s konaním zbierky predstavovali 18 431,91 € a čistý výnos je 56 229,33 €. Informácie o využití týchto prostriedkov nájdete TU.

Na našej internetovej stránke www.forumzivota.sk pribudli aj informácie o ďalších pamätníkoch nenarodeným deťom. Jeden z nich bol posvätený dekanom Michalom Tondrom ešte v roku 2012, veriaci nám poslali toto svedectvo: „Pamätník je v tvare srdca a je na ňom vyrytý citát bl. Jána Pavla II.: „Ľudský život je darom od Boha“. Myšlienka postaviť pomník nenarodeným deťom sa zrodila v miestnom modlitbovom spoločenstve. V dnešnej dobe, keď je úcta k životu potláčaná, chceme ako farnosť preukázať kladný postoj k životu a šíriť tak kultúru k životu. Vzniklo tak pietne miesto pre tichú spomienku na všetky detičky, ktoré z akýchkoľvek príčin nemohli prísť na tento svet.“ Projekt podporili farský a obecný úrad Suchá Hora a mnohí dobrodinci z farnosti. V Starej Ľubovni dekan Pavol Lacko posvätil tabuľu nenarodeným deťom na sviatok Všetkých svätých v roku 2013. Vyslovujeme poďakovanie tým, ktorí sa pričinili o to, že na našom cintoríne je umiestnená tabuľa nenarodeným deťom. Zvlášť vyjadrujeme poďakovanie nášmu farníkovi, pánovi Petrovi Dziakovi, ktorý túto tabuľu zhotovil na vlastné náklady,” píše nám Štefan Hrbček. Doteraz nám do Fóra života prišli informácie o 32 pamätníkoch po celom Slovensku. Miesta stíšenia nielen pre tých, ktorí prišli o svoje dieťa skôr ako sa stihlo narodiť, sa naďalej rozrastajú a my sa budeme tešiť na ďalšie vaše príspevky a informácie na adrese ela@forumzivota.sk.

Sviečka za nenarodené deti 2012

Fórum života ďakuje všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do projektu Sviečka za nenarodené deti 2012, či už ako organizátori, finančným príspevkom alebo modlitbou. K 31. decembru 2013 sa podarilo vyzbierať 66 013,87 eur. Zapojilo sa okolo 330 dobrovoľníkov a vyše 497 subjektov – rímskokatolíckych a gréckokatolíckych farností s filiálkami, Spolok sv. Vojtecha, Lúč, Dobrá kniha v rôznych častiach krajiny, Predajňa sv. Františka v Bratislave, niekoľko základných a stredných škôl a dokonca nemocnica v Žiline. Poďakovanie patrí aj jednotlivcom, ktorým nie je ľahostajná problematika ochrany života od počatia po prirodzenú smrť a napriek zložitej situácii spôsobenej ekonomickou krízou prispeli do zbierky. Spolu bolo v tomto roku distribuovaných 91 773 sviečok.

K úspešnému konaniu verejnej zbierky formou reklamy prispeli:

– webová stránka vyveska.sk, postoy.sk
– sociálna sieť facebook, zaslanie mailu prostredníctvom mailinglistu Fóra života o.z.
– printové média – Spravodajca o. z. Fórum života, Katolícke noviny, Slovo, Duchovný Pastier, Zrno
– Rádio Lumen, Televízia TV Lux, Tlačová kancelária KBS