Na čo prispievate kúpou sviečky za nenarodené deti v roku 2015

Sviečka za nenarodené deti je kampaňou, ktorá má tri dimenzie – duchovnú, vzdelávaciu a praktickú. Často sa stretávame s otázkou, na čo sú použité peniaze z každoročnej verejnej zbierky, ktorá sa s projektom spája, pretože ľudia – celkom pochopiteľne – neradi prispievajú na príliš všeobecné a neoverené záležitosti. „Je v našom vlastnom záujme, aby sme boli čo najkonkrétnejší a najtransparentnejší, pretože je samozrejmé, že pre ľudí sú najpresvedčivejšie projekty, ktorých sa – metaforicky povedané – môžu priamo dotknúť,“ hovorí  Marcela Dobešová, predsedníčka občianskeho združenia Fórum života, ktoré združuje 49 organizácií na ochranu života, ľudskej dôstojnosti a rodiny z celého Slovenska. „Fungujeme dlhé roky a táto verejná zbierka je základným a častokrát jediným zdrojom pre financovanie našich celoročných aktivít v oblasti prevencie, advokácie a konkrétnej pomoci. Môžeme spomenúť napríklad pravidelnú kampaň 25. marec – Deň počatého dieťaťa, formáciu novinárov v pro-life oblasti, výchovu a vzdelávanie žiakov a pedagógov v školách, účasť na festivaloch a podujatiach, kde robíme osvetu v oblasti ochrany života, ľudskej dôstojnosti a prirodzených hodnôt, letné pro-life tábory, spoluorganizáciu Národného týždňa manželstva, Dňa rodiny; dôležité je mať erudovaných odborníkov v oblasti legislatívy, psychológie atď. To všetko sú iniciatívy, ktorých propagácia aj realizácia sú finančne veľmi náročné záležitosti a tie dokážeme pokryť práve vďaka peniazom vyzbieraným počas Sviečky za nenarodené deti,“ upresňuje Marcela Dobešová. Ako hovorí, Fórum života sa často uchádza o granty z rôznych fondov a nadácií, no napriek dôležitosti problematiky ochrany života v spoločnosti  a splnení všetkých podmienok zo strany Fóra života, je kladná odozva skôr výnimočná.

Okrem veľkých projektov a kampaní v oblasti prevencie a advokácie sa pozornosť Fóra života sústreďuje najmä na programy konkrétnej pomoci, ku ktorých vytváraniu povzbudzujú aj slovenskí biskupi. Fórum života v tomto duchu už niekoľko rokov veľmi úspešne prevádzkuje projekt Zachráňme životy www.zachranmezivoty.sk, zameraný na pomoc tehotným ženám, matkám a ich deťom, vďaka ktorému sa narodilo už 96 bábätiek, ktorých mamy kvôli ťažkej životnej situácii zvažovali potrat. „Tento projekt síce má svoj osobitný účet, ale všetky vyzbierané peniaze, do posledného eura, putujú práve týmto ženám a matkám v núdzi. Režijné náklady projektu prichádzajú od Fóra života, práve prostredníctvom Sviečky za nenarodené deti,“ vysvetľuje Mária Demeterová, ktorá má na starosti riešenie projektu. Ďalším osvedčeným projektom konkrétnej pomoci, fungujúcim v rámci Fóra života už niekoľko rokov, je Poradňa Alexis www.alexisporadna.sk, kde nachádzajú u odborníkov pomoc a radu ženy a dievčatá, ktoré čakajú nečakané dieťa, prípadne trpia následkami spontánneho alebo umelého potratu. „Sú to nesmierne citlivé témy, kde nie je dôležité iba to, ako rýchlo sa dostaneme do cieľa, ale kde treba vážiť trpezlivo a premyslene každé slovo, pretože často ide skutočne o život,“ riaditeľka Poradne Alexis Zuzana Stohlová Kiňová.

Financie každoročne vyzbierané počas projektu Sviečka za nenarodené deti sa investujú aj do vydávania tlačeného Spravodajcu Fóra života, ktorý vychádza niekoľkokrát do roka v priemernom náklade okolo 8.500 ks, aj do ďalších publikačných aktivít. Pracovníci Fóra života úspešne rozbehli  sieť prednášok a školení na aktuálne témy ochrany života aj na základných, stredných školách a v rôznych spoločenstvách po celom Slovensku, kde sa snažia mladým ľuďom priblížiť skutočné hodnoty medziľudských vzťahov, potrebu úcty v láske medzi mužom a ženou, aj výchovu k budúcemu zodpovednému  partnerstvu a rodičovstvu. „Situácia v tomto smere nie je ľahká, pretože k našim deťom sa v rámci školského systému dostáva stále novými cestami príliš liberálna sexuálna výchova a rodičom by táto hrozba nemala byť ľahostajná. Snažíme sa prinášať protiváhu založenú na rešpekte voči ľudskej dôstojnosti, s nádejou, že títo mladí ľudia po nás raz celkom prirodzene a s láskou prevezmú štafetu obhajoby ľudského života v každej jeho fáze a podpory rodiny,“ hovorí projektový manažér Fóra života Martin Gazdík. Medzi dôležité vzdelávacie aktivity patrí aj každoročne organizovaná jarná konferencia „Vyber si život“s medzinárodnou účasťou, ktorá reflektuje aktuálne problémy týkajúce sa kultúry života a je spojená s udeľovaním Ceny Antona Neuwirtha za ochranu života domácim i zahraničným organizáciám a jednotlivcom.

Ďakujeme vám všetkým, ktorí naliehavosť pro-life a pro-family tém chápete a podporujete nás podľa svojich možností, aj v rámci kampane Sviečka za nenarodené deti, ktorá prebieha v týchto dňoch. Okrem zakúpenia jedného z dvoch druhov symbolických sviečok, distribuovaných vo farnostiach, spoločenstvách, školách a ďalších inštitúciách, je možné prispieť aj priamo na číslo účtu 5033357295/0900. Verejná zbierka na tento účel, organizovaná neinvestičným fondom Fórum života, prebieha od 4. septembra 2015 do 31. marca 2016.

Bližšie informácie o možnostiach podporiť projekt a zapojiť sa získate od Martina Gazdíka, e-mail: martin@forumzivota.sk, tel. 0910 842 457.